ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารที่พักผู้โดยสาร ท่าอากาศยานลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top