ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างจุดตรวจค้น และยานพาหนะ และปรับปรุงกายภาพ ท่าอากาศยานพิษณุโลก ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ แห่ง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Top