ข้อมูลและบริการวิชาการ

วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2560
52,436 อ่าน

airport

ดร. จรุณ มีสมบูรณ์
รองอธิบดี (ฝ่ายความปลอดภัย)
นายกสมาคม

 1. นายธนชัย  ศิริสัมพันธ์ อุปนายก คนที่ 1
 2. นายสมเกียรติ  มณีสถิต อุปนายก คนที่ 2
 3. นางวารุณี  ทองสงคราม เลขานุการ
 4. นางสุรีรัตน์  สาตร์เปล่งแสง ผู้ช่วยเลขานุการ
 5. นายบัญญัติ  เย็นสถิต นายทะเบียน
 6. นายสมพร  ดีสมแสง เหรัญญิก คนที่ 1
 7. นายสาโรจน์  หาญชาญชัย เหรัญญิก คนที่ 2
 8. นายทรงรัตน์  ทองปาน ปฏิคม
 9. นายโสตถิทัศน์  เอี่ยมลำเนา บรรณารักษ์
 10. นางวรรณา  ปทีปอมรรัตน์ กรรมการ
 11. น.ส.สรัลนุช  สถิรเจริญทรัพย์ กรรมการ
 12. นายกึกก้อง  วิมุกตานนท์ กรรมการ
 13. นายณฤเดช  พันธุ์โอภาส กรรมการ
 14. นายธงชัย  สวัสดิพานิช กรรมการ
 15. นายเกริกชัย  เกตุจินดา กรรมการ

อำนาจหน้าที่

นายกสมาคม

ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าในการบริหารกิจการของสมาคม เป็นผู้แทนสมาคมใน การติดต่อกับบุคคลภายนอก และทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและการประชุมใหญ่ของสมาคม


อุปนายก

ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยนายกสมาคมในการบริหารกิจการสมาคมปฏิบัติตามหน้าที่ที่ นายกสมาคมไม่อยู่ หรือไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่ได้ แต่การทำหน้าที่แทนนายกสมาคมให้อุปนายกตามลำดับตำแหน่งเป็นผู้กระทำการแทน


เลขานุการ

ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการของสมาคมทั้งหมดเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของสมาคม ในการปฏิบัติกิจการของสมาคมและปฏิบัติตามคำสั่งของนายกสมาคม ตลอดจนทำหน้าที่เป็นเลขานุการในการประชุมต่างๆ ของสมาคม


เหรัญญิก

มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดของสมาคม เป็นผู้จัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ


ปฏิคม

มีหน้าที่ในการให้การต้อนรับแขกของสมาคม เป็นหัวหน้าในการจัดทำบัญชี รายรับ รายจ่าย บัญชีงบดุลของสมาคม และเก็บเอกสารหลักฐานต่างๆ ของสมาคมไว้เพื่อตรวจสอบ


นายทะเบียน

มีหน้าที่เกี่ยวกับสมาชิกทั้งหมดของสมาคม ประสานงานกับเหรัญญิก ในการเรียกเก็บเงินค่าบำรุงสมาคมจากสมาชิก

ประชาสัมพันธ์

มีหน้าที่เผยแพร่กิจการและชื่อเสียงเกียรติคุณของสมาคมให้สมาชิกและบุคคลโดยทั่วไปให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย


กรรมการตำแหน่งอื่นๆ

ตามความเหมาะสมซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรกำหนดให้มีขึ้น โดยมีจำนวนเมื่อรวมกับตำแหน่งกรรมการตามข้างต้นแล้ว จะต้องไม่เกินจำนวนที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ แต่ถ้าคณะกรรมการมิได้กำหนดตำแหน่งก็ถือว่าเป็นกรรมการกลาง
Top