ข้อมูลและบริการวิชาการ

วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
84,121 อ่าน
ลำดับ พ.ศ. ชื่อเรื่อง ชื่อเรื่องอังกฤษ ผู้เขียน
1. 2547 สนามบินสุโขทัย Sukhothai Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
2. 2547 สนามบินตราด Trad Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
3. 2547 สนามบินสมุย Samui Airport บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
4. 2547 ประวัติบริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด Bangkok Airways บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
5. 2547 ประวัติการบินพลเรือนของประเทศไทย History of Civil airports of Thailland กรมการขนส่งทางอากาศ
6. 2547 พรบ.เดินอากาศและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง Thai airports Regulation นายสมชาย พิพุธวัฒน์
เลขานุการกรม
7. 2547 เครื่องหมายราชการแห่งกรมการขนส่งทางอากาศ Official Symbol of Department of Civil airports ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการกรม
8. 2547 ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรมการขนส่งทางอากาศ
Scope of responsibilities of Department of Civil airports ฝ่ายการเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรม
9. 2547 คนเก่าเล่าให้ฟัง Stories of the old days นายโสภณ วีระพัฒน์ (อดีตรองอธิบดีกรมการบินพาณิชย์)
10. 2547 กิจการวิทยุการบินของกรมการบินพาณิชย์ The Aeronautical mission of Department of airports (Department of Civil airports) นายทับทิม โอบายะวาทย์
11. 2547 ย้อนอดีต..กิจการจราจรทางอากาศ Retrace the journey of air transport นายเชาวน์ วัฒนจินดา
12. 2547 ฝ่ายบินทดสอบ
กองช่างสื่อสารและเครื่องช่วยการเดินอากาศ
กรมการบินพาณิชย์
Facilities flight inspection branch, Air navigation Facilities Division, Department of airports นายศิรินันท์ คำสุข
13. 2547 กรมการขนส่งทางอากาศกับ
การส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
The Department of Civil airports with the Air Transport Promotion and Development Bureau สำนักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ
14. 2547 แนวคิดการจัดการระบบท่าอากาศยาน Concept of airport systemization ดร. จรุณ มีสมบูรณ์
15. 2547 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ SUVARNABHUMI AIRPORT นายพจนา สิมะเสถียร
16. 2547 การสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ Investigation of aircraft accident นายชัชวาล อรณพ ณ อยุธยา
17. 2547 แนวคิดสำหรับยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่ง
"วิสัยทัศน์การบริหารอุตสาหกรรมการบินในยุคเปิดเสรีการค้าและบริการ"
Concept for air transport stategy (Vision of airports industry management in the era of liberalization in trade and services) นางประไพพรรณ สาลิตุล
18. 2547 น่ารู้เกี่ยวกับสิทธิการบิน What you should know about air traffic right นางสาวปัทมา ตันติรุจนานนท์
19. 2547 ประเทศไทยกับการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ Behind the safety นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย
20. 2547 ประเทศไทยกับการเปิดเสรีการขนส่งทางอากาศ Thailand and Air Transport Liberization นางสาวทศพร ลีพึ่งธรรม
21. 2547 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับผิวทางของสนามบิน Trivia on airfield serface นายสมเกียรติ์ มณีสถิตย์
22. 2547 Low cost airline : ทางรอดของสายการบินจริงหรือ Low cost airline : the Airlines' survival? นางสาวสุภาพรรณ เพ็งผ่อง
23. 2547 ปัญหากฎหมายบางประการเกี่ยวกับการเช่าอากาศยานเข้าพรมแดน Certain legal problems concerning cross-border aircraft leasing นายประเสริฐ ป้อมป้องศึก
24. 2547 สนามบินของกรมได้มาตรฐานหรือเปล่า   ดร. จรุณ มีสมบูรณ์
25. 2547 อนุกรมเวลากับการพยากรณ์จำนวนผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน Time series and forecast ofthe number of passengers at the airport นางสาวอรกนิษฐ์ จันทร์แปลง
26. 2547 100 FIRSTs that shaped Bangkok
THE FIRST AIRPORT
100 FIRSTs The Nation
27. 2547 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด Airports of Thailand Public Company Limited บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด
28. 2547 ระบบไฟนำร่อน Precision Approach Path Indicator นายประสงค์ เธียรธนู
ผอ.กองมาตรฐานสนามบินและการอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
29. 2547 แอร์ คาร์โก..................
ธุรกิจการบินที่น่าจับตามอง
Air Cargo Siamrath Page 2 sun, December 19, 2004
30. 2547 ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน Airport Charges กบร.
31. 2547.   A Place in The Sky NEIL STONEHAM.
32. 2548 นกเหล็ก พบ นกเล็ก   หนังสือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33. 2548 อะไรทำให้เครื่องบินบินได้   http://www.thaitechnics.com
34. 2548   GPS NAVIGATION INTRODUCTION ฝ่ายเครื่องตรวจอากาศ กองเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา
35. 2548 ประวัติการบิน   http://www.fts.rtaf.mi.th
36. 2548   Consultation Paper on a Community Air Passenger Report on Service quality indicators European Commission
37. 2548   Punctuality:How Airlines Can Improve On-Time Performance BOOZ-ALLEN & HAMILTON
38. 2549   Air Cargo Security : An Overview of Several Regulatory Initiatives around the World Maria Buzdugan (McGill Institute of Air and Space Law, Montreal, Canada)
39. 2549   Overview of CNS system สุรสิทธิ์ จิตรเอื้อตระกูล
40. 2549 การตรวจสอบสนามบิน    
41. 2549 ความสมควรเดินอากาศ Airworthiness of Aircraft สัมพันธ์ พงศ์ไทย
42. 2549   Boeing Commercial Airplanes : Aging Airplane Programs Sean Harper
43. 2549 การบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับ ป.ป.ช.   นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์
44. 2549 หลัการบินทั่วไป   นายจุฑารัตน์ นาคเสวี
45. 2549 ความรู้เรื่อง EU Airline Law The Single EU airports Market and Its External Dimension.  
46. 2550 ความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ (ทวิภาคี)    
47. 2550 ความตกลงหลายฝ่าย (พหุภาคี)    
48. 2550 เสรีภาพทางอากาศ    
49. 2550 การออกแบบระบบไฟฟ้าสนามบิน    
50. 2550 วิศวกรรมอากาศยาน    
51. 2550 การจัดสรรเส้นทางบินและสิทธิการบิน    
52. 2550 การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน    
53. 2550 ระบบการกำกับดูแลกิจการขนส่งทางอากาศ    
54. 2550 ความยาวทางวิ่งที่เหมาะสมของสนามบิน    
55. 2550 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง    
56. 2550 ความยาวทางวิ่งที่เหมาะสมของสนามบิน    
57. 2550 บทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบทบาทของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสนามบินสนามบิน    
58. 2550 จริยธรรม คุณธรรมคุณธรรมในการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน   ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ
59. 2550 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   ดร.สุทิน ลี้ปิยะชาติ
60. 2550 อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ    
61. 2551 การเช่าอากาศยาน (Aircraft Leasing)   สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ
62. 2551 Airlines Franschising   สำนักกำกับกิจการขนส่งทางอากาศ
63. 2553 สัมมนา งานมหกรรมการบินเฉลิมพระเกียรติ    
64. 2553 การจดทะเบียนอากาศยานและการออกใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคล    
65. 2554 Behind the Safety   นายสัมพันธ์ พงศ์ไทย 
รองอธิบดี (ฝ่ายความปลอดภัย
66. 2557 การวางแผนท่าอากาศยาน Airport Planning นายอาทิตย์  วินิจสร
67. 2558 แนวทางการปฏิบัติเมื่ออยู่ในบริเวณอากาศยานประสบอุบัติเหตุ   นางสาววีณา  นุสดิน
68. 2560 การบริหารจัดการสมรรถนะของท่าอากาศยาน   นายภวิศร์พล  หริสพรรณ์
Top