เกี่ยวกับกรม

วันที่ : 12 มีนาคม 2564
96,568 อ่าน

airport

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย

อธิบดีกรมท่าอากาศยาน

เบอร์โทร : 02-287-0320 ต่อ 2013-2013

อีเมล์ : thesecretary.doa@gmail.com

 

 

airport

นายจรุณ มีสมบูรณ์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านมาตรฐาน

เบอร์โทร : 02-287-0320 ต่อ 2004

อีเมล์ : jaroon.m@airports.go.th

airport

นายสมเกียรติ  มณีสถิตย์

รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เบอร์โทร : 02-287-0320 ต่อ 2002

อีเมล์ : somkeatdca@gmail.com

airport

นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล
รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
ด้านเศรษฐกิจ

เบอร์โทร : 02-287-0320 ต่อ 2003

อีเมล์ : pupu7000@gmail.com

Top