กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 16:30:51
721 อ่าน
นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุม นายสนิท ขาวสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ เดอะวัน คอนเวนชั่น ฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ โครงการออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน แบบร่างอาคารที่พักผู้โดยสาร และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวคิดเบื้องต้นของโครงการฯ 2.ขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 3.การดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและประชาสัมพันธ์โครงการ โดยที่ผ่านมากรมท่าอากาศยานได้ศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เมื่อเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าพื้นที่ๆมีความเหมาะสมตั้งอยู่ในตำบลโป่งเปือย ตำบลวิศิษฐ์ ห่างจากหอนาฬิกาอำเภอเมืองบึงกาฬประมาณ 12 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางจากตัวเมืองและสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปถึงท่าอากาศยานประมาณ 15 - 20 นาที ซึ่งโครงการฯคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยหลังจากนี้จะได้มีกิจกรรมการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อนำแนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานฯให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ***** กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยาน pr@airports.go.th 12 พฤษภาคม 2565

รูปภาพ

Top