กรมท่าอากาศยานจัดการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) งานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน ฯ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 09:12:50
590 อ่าน
นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายอาทิตย์ วินิจสร ผู้อำนวยการกองก่อสร้างและบำรุงรักษา เป็นผู้แทนกรมท่าอากาศยานเข้าร่วมการประชุมรับฟังคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการงานจ้างที่ปรึกาาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ซิตี้ มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โครงการงานจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน แบบร่างอาคารที่พักผู้โดยสาร และองค์ประกอบอื่นๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะกับสภาพปัจจุบัน พร้อมประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาท่าอากาศยานให้สามารถรองรับผู้โดยสารและสายการบินภายในและระหว่างประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด สำหรับการประชุมในครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.การนำเสนอความเป็นมา วัตถุประสงค์ และแนวคิดเบื้องต้นของโครงการฯ 2.การรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพื้นที่จากกลุ่มเป้าหมาย 3.การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการฯ โดยที่ผ่านมากรมท่าอากาศยานได้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสนามบินมุกดาหาร พบว่าพื้นที่ๆมีความเหมาะสมตั้งอยู่ในตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ทางด้านทิศเหนือของตัวเมืองมุกดาหาร และทิศตะวันของแนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (สายบ้านไผ่-นครพนม) ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ต่างๆ เช่น โครงการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) โครงการทางหลวงแหลมฉบัง-สระแก้ว-มุกดาหาร โครงการรถไฟสายใหม่บ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม โครงการออกแบบถนนสาย มท.3019(แยก ทล.212-บ้านทรายใหญ่) เป็นต้น และจากการพัฒนาโครงการฯคาดว่าจะสามารถก่อให้เกิดโอกาสการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ ส่งเสริมและกระจายรายได้ให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งหลังจากนี้จะได้มีกิจกรรมการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วยเสียในพื้นที่ เพื่อนำแนวคิด ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มาประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานฯให้มีความสมบูรณ์ต่อไป *****

รูปภาพ

Top