คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 16:31:01
609 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๓๖๐/๒๕๖๔
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๓๖๐/๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยานในการอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกทำการบินภายในระยะเก้ากิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๑๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
แก้ไขล่าสุด14 พฤษภาคม 2564 16:31:01
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ 360-2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานฯ.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

502 ครั้ง 14 พ.ค. 2564
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top