คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

วันที่ : 16 กันยายน 2563 15:14:59
234 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๙๕๙/๒๕๖๓
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๙๕๙/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบข้อ ๕ และข้อ ๖ ของประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๐๘/๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๒๕๔/๒๕๖๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน สั่ง ณ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐
แก้ไขล่าสุด16 กันยายน 2563 15:14:59
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top