คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองหรือคัดค้านแนวเขตที่ดินแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

คำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองหรือคัดค้านแนวเขตที่ดินแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

วันที่ : 9 เมษายน 2563 09:50:38
330 อ่าน
ประเภทคำสั่งกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่๕๔๗/๒๕๖๓
ชื่อเรื่องคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๕๔๗/๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ดำเนินการระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองหรือคัดค้านแนวเขตที่ดินแทนอธิบดีกรมท่าอากาศยาน
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับมาตรา ๖๙ ทวิ และมาตรา ๗๐ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และข้อ ๘ วรรคสอง และข้อ ๙ แห่งระเบียบของคณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ว่าด้วยเงื่อนไขการออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
แก้ไขล่าสุด9 เมษายน 2563 09:50:38
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top