ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง อัตราค่าบริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง อัตราค่าบริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 16:43:30
569 อ่าน
ประเภทประกาศกรมท่าอากาศยาน
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง อัตราค่าบริการระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (CUPPS) ณ ท่าอากาศยานกระบี่ พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน
ฐานอำนาจมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบมาตรา ๕๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทน เพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริหารแก่สาธารณะ ซึ่งเจ้าของหรือผู้ดำเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ. ๒๕๕๓
แก้ไขล่าสุด2 ธันวาคม 2564 16:43:30
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top