ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

ระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. ๒๕๖๔

วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 10:54:03
651 อ่าน
ประเภทระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องระเบียบสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. ๒๕๖๔
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคหนึ่ง (๖) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
แก้ไขล่าสุด9 พฤษภาคม 2565 10:54:03
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ระเบียบ กพท ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศฯ (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564.pdf

ขนาดไฟล์ 397 KB

656 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

Rule of CAAT on Measures for International Flight Operations during COVID-19 Pandemic Situation B.E.

ขนาดไฟล์ 118 KB

615 ครั้ง 9 พ.ค. 2565

CAAT GM OPS CPHC Guidance for Air Operator through the COVID-19 Rev.00.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

680 ครั้ง 9 พ.ค. 2565
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top