ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ ว่าด้วยการขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย

ข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ ว่าด้วยการขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย

วันที่ : 28 มิถุนายน 2562 16:19:11
2503 อ่าน
ประเภทข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๑
ชื่อเรื่องข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับท่ี ๑ ว่าด้วยการขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย
หน่วยงาน
ฐานอำนาจโดยที่ มาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 บัญญัติให้ผู้มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทำความตกลงกับประเทศไทย ถ้าได้นำใบอนุญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2558 บัญญัติให้ การขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อกำหนด
แก้ไขล่าสุด28 มิถุนายน 2562 16:19:11
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ข้อกำหนด กพท. ว่าด้วยการขอ การออกใบรับรองฯ.PDF

ขนาดไฟล์ 7 MB

1,265 ครั้ง 27 ม.ค. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top