กฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓

กฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่ : 14 กันยายน 2563 15:08:36
191 อ่าน
ประเภทกฏกระทรวง
ฉบับ/ที่-
ชื่อเรื่องกฎกระทรวงกำหนดนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๓
หน่วยงานกองกฏหมาย
ฐานอำนาจมาตรา ๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และมาตรา ๓๑ วรรคสอง (๓) (จ) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขล่าสุด14 กันยายน 2563 15:08:36
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top