พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

พระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙

วันที่ : 27 กันยายน 2559 23:11:50
2770 อ่าน
ประเภทพระราขกฤษฎีกา
ฉบับ/ที่ฉบับที่ ๒๗
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบับที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๕๙
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และบทนิยาม คําว่า “หน่วยงานของรัฐ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
แก้ไขล่าสุด27 กันยายน 2559 23:11:50
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

พรฎ.กำหนดหน่วยงานของรัฐ กพท..PDF

ขนาดไฟล์ 46 KB

1,503 ครั้ง 27 ก.ย. 2559
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top