พระราชกฤษฎีกากำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินค่าตอบแทน เพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะซึ่งเจ้าของหรือผู้ดำเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ. ๒๕๕๓

พระราชกฤษฎีกากำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินค่าตอบแทน เพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะซึ่งเจ้าของหรือผู้ดำเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ : 30 มกราคม 2558 09:59:45
3035 อ่าน
ประเภทพระราขกฤษฎีกา
ฉบับ/ที่
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินค่าตอบแทน เพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะซึ่งเจ้าของหรือผู้ดำเนินการจะเรียกเก็บได้ พ.ศ. ๒๕๕๓
หน่วยงาน
ฐานอำนาจอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๕๖ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
แก้ไขล่าสุด30 มกราคม 2558 09:59:45
    ไม่พบข้อมูล
  • ไม่พบข้อมูล

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

Servicecharge.PDF

ขนาดไฟล์ 69 KB

2,365 ครั้ง 21 พ.ย. 2556
*กรุณาสมัครสมาชิกก่อนแสดงความคิดเห็น สมัครสมาชิก
Top