วันที่ : 23 มกราคม 2561 15:53:42
27,003 อ่าน

http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=e80a0332bb1e44f282f115533e61cab7

สนามบินกรมท่าอากาศยาน

https://drive.google.com/open?id=1iUK5raBDguCnZqZXcggeR8mkqIMKnNOB&usp=sharing

ท่าอากาศยานประกาศเป็นสนามบินศุลกากร

Top