อัตราการเรียกเก็บ Fuel Surcharge สำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

วันที่ : 27 ตุลาคม 2559 15:22:02
6,743 อ่าน

คณะกรรมการการบินพลเรือน ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 6 กันยายน 2549 ให้ปรับปรุงอัตราการเรียกเก็บ Fuel Surcharge กับการขนส่งสินค้าดังนี้

  1. สายการบินจะเริ่มเรียกเก็บ Fuel Surcharge เมื่อค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาน้ำมันในช่วง 15 วัน สูงกว่า 125 (75 Us Cents/Us Gallon) ดังนี้
    • การขนสินค้าไป TC1 TC2 และ South West Pacific เรียกเก็บกิโลกรัมละ 6 บาท
    • การขนสินค้าไป TC3 เรียกเก็บกิโลกรัมละ 3 บาท

  2. หากค่าเฉลี่ยของดัชนีราคาน้ำมันในช่วง 15 วัน เปลี่ยนแปลงไปทุก 25 หน่วย กำหนดให้เรียกเก็บ Fuel Surcharge เพิ่มขึ้นและลดลง ดังนี้
    • การขนสินค้าไป TC1 TC2 และ South West Pacific เรียกเก็บเพิ่มขึ้น/ลดลง ในอัตรากิโลกรัมละ 3 บาทและ 2 บาท

  3. เรียกเก็บ Fuel Surcharge สำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรในอัตราถึงหนึ่งของสินค้า ทั่วไปทุกพื้นที่ (ดังตาราง)
  4. ย้าย Middle East จากกลุ่ม TC2 ไปกลุ่ม TC3

ตารางตัวอย่างการเรียกเก็บ FUEL SURCHARGE

ราคาน้ำมัน Us Cent/Us Gallon ดัชนีราคาน้ำมัน Fuel Index สินค้าทั่วไป
Tc1 Tc2 West Pacific Tc3 Middle East
180 >= 300 24 12
195 >= 325 26 13
210 >= 350 29 15
225 >= 375 31 16
300 >= 500 44 22
315 >= 525 46 23
330 >= 550 49 25
345 >= 575 51 26
330 <= 550 49 25
315 <= 525 46 23
300 <= 500 44 22

หมายเหตุ Fuel Index 100 เท่ากับ 60 Us Cents/Us Gallon

Top