ค่าธรรมเนียมสำหรับการอำนวยความสะดวกในการจราจรทางอากาศ (Air Navigation Facility) ของแต่ละสนามบิน

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 11:00:42
6,389 อ่าน

ค่าบริการเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศโครงสร้างใหม่

การคิดค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศโครงสร้างใหม่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ค่าบริการสำหรับการทำการบินตามเส้นทางบิน (En Route หรือ Area Control) และค่าบริการสำหรับการทำการบินในเขตสนามบินและเขตประชิดสนามบิน (Terminal หรือ Approach & Aerodrome Control โดยมีสูตรการคำนวณอัตราค่าบริการ ดังนี้
 1. En Route Charge = น้ำหนักเครื่องบิน x ระยะทางที่ทำการบิน x Unit Rate หรือ √MTOW/X x (Distance/250 km.) x Unit Rate

 2. โดยที่ - ระยะทางที่ทำการบิน (Distance/250 km.) คือระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุด ที่ทำการบิน (Great Circle distance) หักลบ 50 กิโลเมตรต่อสนามบินที่ทำการบินขึ้นหรือลง (กิโลเมตร) และ ในกรณีที่ระยะทางทำการบินหักลบระยะทางในเขตสนามบินแล้วมีระยะทางต่ำกว่า 250 กิโลเมตรจะใช้ระยะทาง 250 กิโลเมตรในการคำนวณ

  ค่า x จำแนกได้ดังนี้

  • MTOW ตั้งแต่ 0 - 100 ตัน ค่า x = 50
  • MTOW ตั้งแต่ 101 - 200 ตัน ค่า x = MTOW/2
  • MTOW มากกว่า 200 ตัน ค่า x = 100

 3. Terminal Charge = น้ำหนักเครื่องบิน x Unit Rate x สัดส่วนต้นทุนการให้บริการ หรือ √MTOW x Unit Rate x Terminal Multiplier

 4. โดยที่ Terminal Multiplier

  • ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ = 0.90 หน่วยบิน
  • ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง = 0.50 หน่วยบิน
  • ณ ท่าอากาศยานสากลภูมิภาค = 0.50 หน่วยบิน
  • ณ ท่าอากาศยานภูมิภาค = 0.05 หน่วยบิน

  อัตราค่าบริการฯ (Unit Rate) ปัจจุบัน

  • En Route Charge เท่ากับ 3,300 บาทต่อหน่วย (อัตรานี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556)
  • Terminal Charge เท่ากับ 500 บาทต่อหน่วย

  ตัวคูณค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศ

  • การทำการบินภายในประเทศ 0.75
  • การทำการบินระหว่างประเทศ 1
  • การทำการบินผ่าน 1.45
หมายเหตุ
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจสอบค่าบริการฯในแต่ละเส้นทางและแบบอากาศยาน
Top