คำแนะนำสำหรับผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางการบินประจำภายในประเทศ

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 17:37:35
6,884 อ่าน

ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย ในเส้นทางการบินประจำภายในประเทศ

หากท่านเกิดกรณีดังต่อไปนี้

  1. สายการบิน ยกเลิกเที่ยวบิน โดย ไม่แจ้งล่วง หน้าปฏิเสธ การขนส่งเที่ยวบิน ล่าช้า เกินกว่า 2 ชั่วโมง ผู้โดยสารสามารถใช้สิทธิเรียกร้อง ในความเสียหายได้ ตามประกาศ กระทรวงคมนาคม เรื่องการคุ้มครอง สิทธิผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางการบินประจำภายในประเทศ พุทธศักราช 2553
     
  2. ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดของประกาศฉบับนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.aviation.go.th โทรศัพท์ 0 2286 3775
     
  3. ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนได้ที่
  4. กรมการบินพลเรือน เลขที่ 71 ซอยงามดูพลี ถนน.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ โทรสาร 02- 286 -3373 หรือ
    E-mail  :  airtravelcomplaint@aviation.go.th หรือโทรศัพท์ 02- 286 - 3775 (ในเวลาราชการ) หรือ สายด่วนรัฐบาล 1111 บริการ 24 ชั่วโมง
Top