การนำ ของเหลว สเปรย์ (aerosols) และเจลขึ้นไปกับอากาศยาน

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2559 17:44:43
14,327 อ่าน

การนำ ของเหลว สเปรย์ (aerosols) และเจลขึ้นไปกับอากาศยาน


airport airport


ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 กรมการขนส่งทางอากาศได้มีประกาศ  ข้อห้ามเกี่ยวกับการนำของเหลวฯ เจล สเปรย์ หรือวัสดุและสารอื่น ๆ ซึ่งมี ลักษณะคล้ายคลึง กันที่ เป็นสัมภาระติดตัวผู้โดยสาร และ เจ้าหน้าที่ประจำ ท่าอากาศยาน ที่จะเดิน ทางออกจากสนามบินในประเทศไทย ดังนี้

  1. ของเหลวฯ ทุกชนิด ที่ไม่ใช่ วัตถุอันตรายซึ่ง ผู้โดยสารจะ นำติดตัว ขึ้นไปใน อากาศยานต้อง ใส่ไว้ในภาชนะ ซึ่งมีขนาด ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร (100 cc) โดยจะ พิจารณาขนาดของภาชนะเป็นสำคัญหากภาชนะสามารถบรรจุเกิน 100 มิลลิลิตร จะนำติดตัวขึ้นไปในอากาศยานไม่ได้ ถึงแม้ว่าจะใส่ของเหลวไว้ไม่ถึง 100 มิลลิลิตร ก็ตาม
  2. ภาชนะที่ใส่ของเหลวฯตามข้อ 1ต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสซึ่งเปิดปิดผนึกได้(Transparent re-sealable plastic bag) และปิดปากถุงให้สนิท โดยถุงพลาสติกใสนี้มีขนาดความจุไม่เกิน 1 ลิตร
  3. ผู้โดยสารสามารถนำถุงพลาสติกใสตามข้อ 2 ติดตัวขึ้นไปในอากาศยานได้คนละ 1 ใบ เท่านั้น
  4. ให้นำถุงพลาสติกใสดังกล่าว แสดงให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ณ จุดที่ตรวจค้น (Screening Point)
  5. ประเภทของเหลวฯ ที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามข้อ 1-4 ดังกล่าวได้แก่ น้ำ เครื่องดื่ม ครีม โลชั่น ออยล์ น้ำหอม สเปรย์ (aer
  6. ของเหลวฯ ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตามข้อ 1-4 ได้แก่ นม และอาหารสำหรับเด็ก ยาในปริมาณที่เหมาะสม
  7. ของเหลวฯ ซึ่งซื้อจากร้านค้าปลอดภาษี (Duty free shop) ในสนามบินหรือซื้อในอากาศยาน จะต้องบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดผนึกปากถุงโดยไม่มีร่องรอยผิดปกติให้สงสัยว่ามีการใส่สิ่งของอย่างอื่นลงไปในถุงและมีหลักฐานแสดงชัดเจนว่าซื้อจากร้านค้าปลอดภาษีที่สนามบิน หรือในอากาศยานในวันเดินทาง
Top