วัตถุประสงค์จัดตั้ง พันธกิจ และวิสัยทัศน์

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 09:06:28
354 อ่าน

วิสัยทัศน์

      ใช้เงินทุนหมุนเวียนดำเนินงานและบริหารจัดการท่าอากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้เข้าถึงผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

      สนับสนุนให้กรมท่าอากาศยานสามารถซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน ความปลอดภัยหรือ การรักษาความปลอดภัยบุคลากร สิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการและสนับสนุนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร และการเติบโตของเศรษฐกิจในพื้นที่ ได้อย่างทันเวลาด้วยมาตรฐานสำกล ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน

วัตถุประสงค์จัดตั้ง

      1. การปรับปรุงและพัฒนาด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร

      2. จัดหาและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกในสนามบินอนุญาตสำหรับผู้โดยสาร

      3. การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากสนามบิน

      4. สนับสนุนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสาร

      5. เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความจำเป็น

Top