ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ของท่าอากาศยานหัวหิน

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 13:50:10
2,540 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานหัวหิน

            ท่าอากาศยานหัวหินแต่เดิมมีชื่อว่า สนามบินบ่อฝ้าย ยังไม่มีการใช้งานอย่างเป็นทางการ เนื่องจากแต่เดิมมีเพียงเครื่องบินที่ใช้ในการทหารเท่านั้น ซึ่งมีทหารอากาศสังกัดหน่วยงานเดียวที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเดินทางหรือการขนส่งทางอากาศ ทางกองทัพอากาศได้มีการสำรวจพื้นที่ซึ่งเป็นของทางราชการ และมีการปรับปรุงให้สามารถใช้ประโยชน์กับพื้นที่นั้น ๆ จึงได้มีการย้ายสนามบินของกองทัพอากาศ จากเดิม สนามบินหนองบ้วย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพื้นที่ของสนามบินหนองบ้วยนั้น ไม่สามารถขยายให้เครื่องบินที่มีขนาดใหญ่ขึ้น-ลง ได้ จึงมาใช้พื้นที่ที่ได้มีการปรับปรุงไว้เรียบร้อยแล้ว หรือสนามบินบ่อฝ้าย ตำบลบ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พื้นที่ตั้งในปัจจุบัน ในระยะแรกเป็นการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สนามบินเพื่อทางการทหารเท่านั้น และในปี พ.ศ.2497 ได้รับการประกาศเป็นสนามบินอนุญาต ตามประกาศกระทรวงคมนาคม ที่ 2/2497 ประกาศ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2497

            หลังจากปี พ.ศ.2498 การขนส่งทางอากาศได้เป็นที่แพร่หลาย บริษัท เดินทางอากาศไทย จำกัด ได้นำเครื่องแบบ DC-3 หรือ DAKOTA มาทำการบินขึ้น-ลง ณ สนามบินบ่อฝ้าย เฉพาะฤดูตากอากาศเท่านั้น โดยมีกองทัพอากาศคอยควบคุมดูแล และในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเรียกของสนามบินเป็นท่าอากาศยานหัวหิน โดยมีการส่งมอบพื้นที่ความรับผิดชอบจากกองทัพอากาศ มาเป็นพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรมการบินพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม หรือกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ในปัจจุบัน

            ในปี พ.ศ. 2561 สายการบินแอร์เอเชีย (AK) ได้ดำเนินการเปิดเส้นทางบินตรงแบบแประจำ ระหว่างท่าอากาศยานหัวหินไป-กลับ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์โดยทำการบินด้วยเครื่องบินแบบ แอร์บัส เอ320 ส่งผลให้ท่าอากาศยานหัวหิน กลับมามีสายการบินพาณิชย์เปิดให้บริการอีกครั้ง หลังจากสายการบินการต์แอร์มีปัญหาเกี่ยวกับในอนุญาตในการทำการบินไปก่อนหน้านี้ซึ่งนับว่าเป็นท่าอากาศยานแห่งที่ 11 ของประเทศไทย ที่ให้บริการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศไทย มีสายการบินที่ให้บริการ 2 สายการบิน ได้แก่ สายการบินมาเลเซีย และสายการบินบัดเก็ดไลน์ แอร์อินเตอร์

            สำหรับปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ ศูนย์การบิน สถาบันการบินพลเรือน เป็นสถานที่ฝึกสอนหลักสูตรภาคอากาศ (นักบิน) อากาศยานฝึกบิน มีอาคารและโรงจอดอากาศยานของศูนย์การบินตั้งอยู่บริเวณใกล้กับทางวิ่งฝั่งที่ติดกับทะเล และจะกลับมาเปิดให้บริการในเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานหัวหิน
เป็นไปตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/16447 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 /  2564 / 2565

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 /  2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562 / 2564 

สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 

- สรุปผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

 

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562 / 2564

- การสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2564

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี 2563 / 2564 

Top