ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ของท่าอากาศยานชุมพร

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 15:01:26
1,344 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานชุมพร

            ท่าอากาศยานชุมพร จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2533 เพื่อกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัด ภายหลังประสบภัยธรรมชาติ (พายุใต้ฝุ่นเกย์) เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 โดยใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติชุมโคป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2537 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 530 ล้านบาท และได้รับการประกาศเป็นสนามบินศุลกากร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2543 ท่าอากาศยานชุมพรตั้งอยู่ที่ 135/1 ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร บริเวณป่าหนองไซ-ทุ่งวัวแล่น และป่าชุมโค มีพื้นที่ทั้งหมด 2,224 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือประมาณ 38 กิโลเมตร ทางรถยนต์ ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 490 กิโลเมตร ทางอากาศระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ 379 กิโลเมตร

            วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2541 บริษัท พีบีแอร์ จำกัด ได้ให้บริการเชิงพาณิชย์ครั้งแรกเส้นทาง ดอนเมือง-ชุมพร-ดอนเมือง โดยอากาศยานแบบ DORNIER 328 และกรมการบินพาณิชย์ได้ทำพิธีอย่างเป็นทางการและเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2541 มีสายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย ทำการบินอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2 สายการบิน และในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2561 ที่ประชุมบอร์ดบริหารของบริษัท ท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. อนุมัติให้รับโอนสนามบินชุมพรเช่นเดียวกับสนามบินสกลนคร,ตาก และอุดรธานี มาบริหารต่อจากกรมท่าอากาศยาน โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน ในการเสนอมติให้กระทรวงคมนาคม และเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

 

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานชุมพร
เป็นไปตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/3933 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2538

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 /2565

คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทะเล ประจำปี 2562 

- นิเวศวิทยาทางน้ำ ประจำปี 2562 / 2565

คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562

สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

 

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

คุณภาพน้ำทะเล ประจำปี -

- นิเวศวิทยาทางน้ำ ประจำปี -

คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี -

สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2563 / 2564

Top