ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ของท่าอากาศยานระนอง

วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 14:37:25
1,353 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานระนอง

ท่าอากาศยานระนอง มีพื้นที่ประมาณ 2,447 ไร่ ตั้งอยู่ที่ตำบลราชกูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองระนองประมาณ 24 กิโลเมตร

กรมท่าอากาศยาน (กรมการบินพาณิชย์,กรมการขนส่งทางอากาศเดิม) ได้รับงบประมาณดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยานระนอง ปีงบประมาณ 2535 โดยได้ขออนุญาตใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์จากส่วนราชการต่าง ๆ 3 หน่วยงาน รวมพื้นที่ทั้งหมด 2,386 ไร่ 

        

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ประจำปี 2562 / 
2563 / 2564 / 2565

 

การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ท่าอากาศยานระนอง
เป็นไปตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ที่ วว 0804/1273 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2536

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 /2563 / 2564 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- นิเวศวิทยาทางน้ำ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562

สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2564 / 2565

- สรุปผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- สรุปผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

 

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2565

ระดับเสียง ประจำปี 2562 / 2563 / 2565 

คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2563 / 2565

- นิเวศวิทยาทางน้ำ ประจำปี 2563

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562

การสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562 / 2564 / 2565

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี 2563 / 2564

Top