ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 2563 และ 2564 ของท่าอากาศยานบุรีรัมย์

วันที่ : 22 เมษายน 2565 10:58:25
1,407 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานบุรีรัมย์

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ในปี พ.ศ.2528 อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ เสนอให้ก่อสร้างสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์ในที่ดินสาธารณะประโยชน์ 3 แปลง แต่ที่ดินทั้ง 3 แปลงดังกล่าวไม่เหมาะสมต่อการก่อสร้าง กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการบินพลเรือน) ได้แจ้งทางจังหวัดให้จัดหาที่ก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ ทางจังหวัดจึงได้เสนอที่ดินสาธารณะประโยชน์ โคกเสม็ดและโกพริก ในพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีความเหมาะสมในการก่อสร้างสนามบิน ดังนั้น กรมการบินพาณิชย์ จึงวางแผนการก่อสร้างและทำการสำรวจความเป็นไปได้เบื้องต้น ปรากฏว่าที่ดินบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโยกย้ายราษฎร์ออกจากพื้นที่ และราษฎรในพื้นที่คัดค้านไม่ยอมให้สร้างสนามบินในพื้นที่ดังกล่าว 

เดือนธันวาคม พ.ศ.2532 จังหวัดจึงได้เสนอที่ดินบริเวณป่าโคกโจด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีเนื้อที่ประมาณ 3,750 ไร่ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประมาณ 30 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเมืองสุรินทร์ประมาณ 75 กิโลเมตร ให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์

13 พฤษภาคม คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้ดำเนินการก่อสร้างท่าอากาศยาน โดยให้มีศักยภาพรองรับเครื่องบินขนาด 150 ที่นั่ง ขึ้น-ลงได้ และคาดว่าผลที่ได้รับจะทำให้พื้นที่บริการของท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ครอบคลุมได้ทั่วบริเวณอีสานใต้

และในปี พ.ศ.2536-2539 ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ได้กำเนิดขึ้น ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2536 เพื่อก่อสร้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 376.20 ล้านบาท

 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 2563 2564

 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2563  2564

ระดับเสียง ประจำปี 2562  2563  2564

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562  2563

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562  2563  2564

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2564

สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562  2563  2564

- สรุปผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562  2563  2564

- สรุปผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2562  2563  2564

 

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2564

ระดับเสียง ประจำปี 2562  2564

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี 2562

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562  2564

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2564

การสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2562  2564

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี 2562  2564

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี 2564

Top