ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ของท่าอากาศยานเบตง

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 16:06:38
2,108 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานเบตง

airport
      

สืบเนื่องมาจากรัฐบาลมีนโยบายการพัฒนา 14 จังหวัดภาคใต้ ตามศักยภาพการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว โดยจัดให้จังหวัดยะลาอยู่ในกลุ่มภาคใต้ตอนล่าง อำเภอเบตงเป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดยะลาที่มีกิจกรรมด้านเศรษฐกิจที่ก่อให้เกิดรายรองจากอำเภอเมืองยะลา แต่เส้นทางการคมนาคมไปยังอำเภอเบตงในปัจจุบันต้องอาศัยการคมนาคมทางบกเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดยะลาเป็นภูเขาสูงชัน ถนนแคบและคดเคี้ยวลาดชันเป็นช่วงๆ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาด้านคมนาคมของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และพื้นที่ใกล้เคียง    อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของอำเภอเบตง และใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจและเปิดการค้าเสรีอาเซียน โดยที่ผ่านมากรมการขนส่งทางอากาศ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมท่าอากาศยาน) จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตงให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อให้กับคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานดังกล่าว โดยให้กรมท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามนังสือ ทส. 1009.4/7784 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 เป็นต้นมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจำปี 2563 / 2564 / 2565

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2563 / 2564 / 2565

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2563 / 2564 / 2565

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2565

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี  2562 / 2563 / 2564 / 2565

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2563 / 2564 / 2565

- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี 2563 / 2564 / 2565

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2565

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2562 / 2564 

Top