ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562 และปี 2564 ของท่าอากาศยานนครราชสีมา

วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2565 16:01:20
1,182 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานนครราชสีมา

airport
      

ท่าอากาศยานนครราชสีมาเปิดทำการบินเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529 ซึ่งเดิมตั้งอยู่ที่ในตัวเมือง   สายการบินที่ทำการบินต้องใช้ทางวิ่งและลานจอดของกองทัพอากาศกองบิน 1 แต่เนื่องจากกองทัพอากาศไม่สามารถจัดสรรพื้นที่บริเวณติดกับลานจอดให้กรมการบินพาณิชย์ก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร จึงขอพื้นที่ของกองทัพบกซึ่งอยู่ห่างจากลานจอดประมาณ 2 กิโลเมตร สร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร แต่ผู้โดยสารก็ยังไม่ได้รับความสะดวกในการที่เข้า–ออก เนื่องจากอยู่ในเขตทหารซึ่งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยค่อนข้างเข้มงวด กรมการบินพาณิชย์ จึงจัดหาที่ก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ โดยได้พื้นที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติหนองเต็ง–จักราช–ตำบลสีสุก ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และได้เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 โดยเริ่มเปิดใช้บริการในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระบบขนส่งทางอากาศ ก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว เพื่อการพาณิชย์ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่งตั้งแต่ 1,100 ม. จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ (หรือกรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนครราชสีมา เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน เพื่อพิจารณา

ต่อมาในการประชุมครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2538 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ พิจารณาแล้วเห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาต่อไป และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันด้านสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ วว 0804/1105 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นต้นมา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี  2562  2564

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562  2564

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2564

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2562  2564

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2562  2564

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี  2562  2564

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562  2564

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2564

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2562

- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2562  2564

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2562  2564

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2562  2564

Top