ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2562-2564 ของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 21:51:31
1,586 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานเพชรบูรณ์

airport

เพชรบูรณ์เป็นจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ตั้งอยู่ระหว่างภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับการเดินทางสามารถเดินทางด้วยรถยนต์จากกรุงเทพฯ มาตามทางหลวงหมายเลข 21 (เพชรบูรณ์-หล่มสัก) และติดต่อกับจังหวัดอื่นได้เพียงทางบกทางเดียวเท่านั้น เพื่อให้การเดินทางรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของธุรกิจในด้านต่างๆของจังหวัดเพชรบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีได้จัด ครม.สัญจรภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการรวมตัวของภาครัฐและภาคเอกชน จึงเสนอเรื่องความต้องการสนามบินพาณิชย์เข้าสู่การประชุม ครม. ในครั้งนั้นครม.มีมติอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสนามบินดังกล่าว จึงได้มีโครงการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการสำรวจและศึกษาเพื่อเลือกสถานที่เหมาะสมที่สุดนั้นทางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เสนอสถานที่ไว้ 2 แห่ง สำหรับเป็นพื้นที่ก่อสร้างได้แก่ อำเภอเมือง และอำเภอหล่มสัก กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมท่าอากาศยาน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (เดิม) ได้พิจารณาและเห็นชอบให้ก่อสร้างที่ตำบลลานบ่า และตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีความเหมาะสมที่สุด

ตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้โครงการสนามบินพาณิชย์ทุกขนาด จะต้องจัดทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมท่าอากาศยาน) ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่นๆ ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ พิจารณา

ในการประชุมครั้งที่ 10/2538 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2538 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว และให้กรมการบินพาณิชย์ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น กรมท่าอากาศยาน) ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือ วว. 0804/12671 ลงวันที่ 4 กันยายน 2538 เป็นต้นมา

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี  2562  2563  2564

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562  2563  2564

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2563  2564

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2562    -    2564

- คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี  -  -  2564

- ระบบนิเวศวิทยาในน้ำ ประจำปี    -    2563   -

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี    -    2563  2564

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี 2562  2563

- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2562  2563  2564

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2562  2563  2564

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินประจำปี  2562  2563  2564

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระดับเสียง ประจำปี  2562  2563  2564

- คุณภาพอากาศ ประจำปี 2562  2563  2564

คุณภาพน้ำใต้ดิน ประจำปี 2564

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2562    -    2564

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี    -    2563  2564

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2562  2563

- การสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ประจำปี  2562  2563  2564

- การประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2562  2563  2564

- การศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2562  2563  2564

Top