ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 ของท่าอากาศยานนราธิวาส

วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 14:57:14
1,785 อ่าน

ความเป็นมาของท่าอากาศยานนราธิวาส

airport

    

   ท่าอากาศยานนราธิวาส ตั้งอยู่ที่ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เดิมเป็นท่าอากาศยานของทหาร ต่อมาได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสนามบินให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยแก่เครื่องบินพระที่นั่ง รวมทั้งพระราชอาคันคุกะและบุคคลทั่วไป ท่าอากาศยานนราธิวาสเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ที่ให้บริการขนส่งทางอากาศยาน ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.อบต.) มีหนังสือแจ้งมายังกรมการบินพลเรือน (กรมท่าอากาศยานในปัจจุบัน) ให้ดำเนินการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาสอย่างเร่งด่วน เนื่องในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปี ชาวไทยมุสลิมมีการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อความปลอดภัยและสะดวกสบายโดยไม่ต้องไปต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง กรมท่าอากาศยานจึงดำเนินการปรังปรุงและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับการให้บริการขนส่งทางอากาศให้เต็มศักยภาพ และขยายความยาวทางวิ่งเพื่อให้สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ สำหรับใช้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
  ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้ระบบขนส่งทางอากาศก่อสร้างหรือขยายสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว เพื่อการพาณิชย์ที่มีขนาดความยาวของทางวิ่งตั้งแต่ 1,100 ม. จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยานนราธิวาส เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนเพื่อพิจารณา
   ในการประชุมครั้งที่ 14/2555 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติเห็นชอบในรายงานฯ ดังกล่าว และให้นำรายงานฯ ที่ดำเนินการปรับข้อมูลจนครบถ้วนตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว เสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นต่อรายงานฯ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบ และกำหนดให้กรมท่าอากาศยานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหนังสือเห็นชอบ ทส. 1009.4/11030 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นมา

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

- ระดับเสียง ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- ความสั่นสะเทือน ประจำปี 2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561 / 2562 

-  สรุปผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2564 / 2565

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

ภาพประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ระดับเสียง ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- ความสั่นสะเทือน ประจำปี 2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำผิวดิน ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำทิ้ง ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- คุณภาพน้ำใช้ ประจำปี  2561 / 2562 

- ผลการสอบถามประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน ประจำปี 2564 / 2565

- ผลการประเมินเสียงด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564 / 2565

- ผลการศึกษานิเวศพืชพรรณ นกและสัตว์เป็นอันตรายต่อการบิน ประจำปี  2561 / 2562 / 2563 / 2564

Top