ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่องสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ : 12 พฤษภาคม 2565 14:56:49
806 อ่าน

ตามที่กรมท่าอากาศยาน ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ดีเคด คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานพะเยา จังหวัดพะเยา และต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมโครงการด้วย นั้น

 

จึงได้จัดการประชุมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ร่วมกับการประชุมทางไกล (Video Conference) ด้วยระบบ Zoom Cloud Meeting โดยมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการตามแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

สรุปผล ท่าอากาศยานพะเยา120565.pdf

ขนาดไฟล์ 1 MB

558 ครั้ง 12 พ.ค. 2565
Top