พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง และตำบลควรธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 11:16:41
881 อ่าน

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน

ในท้องที่ตำบลควนปริง ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง

และตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

พ.ศ. ๒๕๖๕

-----------------------------

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๙ ตอนที่ ๒๘ ก วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

-----------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้จาก

เว็บไซต์ของราชกิจจานุเบกษา http://www.mratchakitcha.soc.go.th

หรือ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/A/028/T_0029.PDF

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนฯ จังหวัดตรัง พ.ศ. 2565.PDF

ขนาดไฟล์ 226 KB

570 ครั้ง 11 พ.ค. 2565
Top