ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอ

วันที่ : 21 เมษายน 2565 15:06:59
466 อ่าน

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ) 
โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่น ๆ
และศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง

--------------------------------
 
กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินงานออกแบบผังแม่บททางวิ่ง ทางขับ ลานจอดเครื่องบิน
และองค์ประกอบอื่น ๆและศึกษารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 แห่ง 
 
จึงกำหนดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1 (การประชุมปฐมนิเทศโครงการ)
เพื่อนำเสนอรายละเอียดของโครงการในภาพรวม ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขตการศึกษา พื้นที่ศึกษา
แนวทางการดำเนินงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วมประชุม
 
ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 
 
โดยแบ่งการประชุมออกเป็นการประชุมในพื้นที่โครงการ (Onsite)
 
ณ ห้องประชุมริเวอร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม ริเวอร์ ซิตี้ มุกดาหาร
ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 
และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
 
รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ขอเชิญรับฟัง 1 - มุกดาหาร.pdf

ขนาดไฟล์ 151 KB

412 ครั้ง 21 เม.ย. 2565

ปรกาศ ทย - รับฟังครั้งที่ 1 มุกดาหาร.pdf

ขนาดไฟล์ 93 KB

372 ครั้ง 21 เม.ย. 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบตอบรับการเข้าร่วมกา - แกไข.pdf

ขนาดไฟล์ 79 KB

407 ครั้ง 21 เม.ย. 2565
Top