ประกาศกรมท่าอากาศยาน เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ) โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ : 9 มีนาคม 2565 13:54:32
217 อ่าน
ประกาศกรมท่าอากาศยาน
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการขยายพัฒนาท่าอากาศยานแพร่ ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
 
---------------
กรมท่าอากาศยานได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 (การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ)
เพื่อนำเสนอผลการศึกษา ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการประชุมในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น.
 
โดยแบ่งการประชุมออกเป็นการประชุมในพื้นที่โครงการ (Onsite) ณ ห้องนครา แกรนด์บอลรูม
โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ผ่านโปรแกรม ZOOM Cloud Meetings
รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ
 
---------------
กลุ่มพัฒนาโครงการ กองก่อสร้างและบำรุงรักษา
กรมท่าอากาศยาน 
โทร. 0 2286 2908

รูปภาพ

ไฟล์แนบ

ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด วันที่สร้าง

ประกาศกรม - ครั้งที่ 2 แพร่.pdf

ขนาดไฟล์ 62 KB

101 ครั้ง 9 มี.ค. 2565

แบบตอบรับ PP03 - พทร.pdf

ขนาดไฟล์ 127 KB

124 ครั้ง 9 มี.ค. 2565
Top